Pienryhmäkoti Aura Oy

Pienryhmäkoti Aura Oy tarjoaa tukea ja kuntouttavaa hoitoa 7-paikkaisissa lastensuojeluyksiköissä Auran kunnassa, Naantalin luonnonmaalla sekä Turun Kaerlassa.

Auran yksikkö sijaitsee rauhallisella alueella Auran keskustan tuntumassa. Lähellä on Auran yhtenäiskoulu, jossa on mahdollista tarjota myös erityisopetusta tarvitseville lapsille suunniteltua opetusta. Harrastukset ja palvelut sijaitsevat kävelymatkan päässä.

Naantalin yksikkö sijaitsee rauhallisella alueella kolmen kilometrin päässä Naantalin keskustasta. Hyvien kulkuyhteyksien päässä sijaitsee ala- ja yläkoulut sekä useita harrastusmahdollisuuksia.

Turun yksikkö sijaitsee rauhallisella omakotitaloalueella neljän kilometrin päässä Turun keskustasta. Kävelymatkan päässä sijaitsee useita harrastusmahdollisuuksia.

Perustehtävämme on tarjota lapsille ja nuorille ympärivuorokautista, ammatillista ja laadukasta hoitoa sekä jälkihuollon palvelut itsenäistymisen kynnyksellä. Pienryhmäkoti Aurassa haluamme tehdä tiivistä yhteistyötä lapselle tärkeiden ihmisten kanssa, koska lapsen kehityksen kannalta pysyvät ihmissuhteet ovat erityisen tärkeitä ja näin lapsi ja nuori tulee nähdä osana perhettään ja sukuaan.

Toimintamme perustuu normaaliin arjessa elämiseen, turvallisessa ja välittävässä ympäristössä, jossa on selkeät rajat. Koulun ja opiskelun tukemisen lisäksi harrastusten tukeminen, sosiaalisten taitojen vahvistaminen ja omien vahvuuksien löytäminen myös pienryhmäkodin ulkopuolelta ovat osa lapsen ja nuoren hoitoa ja kasvatusta.

Erityisosaamisemme

Pienryhmäkoti Aurassa on pitkää kokemusta psykiatrisesta hoitotyöstä nuorisopsykiatrialla, työskentelyä erityislastensuojelulaitoksissa, päihde- ja mielenterveystyöstä ja kiintymyshäiriöisten lasten kanssa työskentelemisessä hyvin tuloksin.

Otamme vastaan lapsia ja nuoria, jotka sijoitetaan joko kotoaan, lastensuojelulaitoksesta tai psykiatriselta sairaalaosastolta. Teemme tiivistä yhteistyötä sosiaalitoimen, psykiatrian poliklinikan sekä psykiatrian osaston henkilökunnan kanssa.

Valvotut vaihdot ja tapaamiset

Pienryhmäkoti Aurassa on mahdollista järjestää valvottuja vaihtoja ja tapaamisia.

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Pienryhmäkoti Aura OY (Y-2312925-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Merja Haavisto
044 564 9337
merjahaavisto@gmail.com

Henkilörekisterin nimi

Pienryhmäkoti Aura OY asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Pienryhmäkoti Aura OY
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
merjahaavisto@gmail.com

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna