Yleistä

Arvojamme ovat oikeudenmukaisuus, toisten kunnioittaminen, luottamuksellisuus, tasa-arvoisuus, rehellisyys sekä yhteisöllisyys. Toimintamme perustuu lastensuojelulakiin ja sen lähtökohtana on moniammatillinen työryhmä, jossa hyödynnetään eri ammattikuntien tuomia näkökulmia työhön. Henkilökunta kouluttautuu säännöllisesti ja pitää näin ammattitaitoaan yllä.

Pienryhmäkoti Auran henkilökunnalle on tärkeää, että saamme tehdä yhteistyötä lapselle tärkeiden ihmisten kanssa. Lapselle tärkeät ihmiset ovat tervetulleita pienryhmäkotiimme tapaamaan lasta ja jopa viettämään sovitusti yövierailuja joihin meillä on hyvät tilat.

Arki ja säännöt

Kotimme on yhteisö, jossa on yhteisesti sovitut säännöt, jotka luodaan aikuisen ohjaamana yhdessä lasten kanssa. Lapsen osallistuminen toimintaan ja päätöksiin on suhteessa hänen ikäänsä ja kehitysvaiheeseensa, myös lapsen senhetkiset voimavarat huomioon ottaen. Toimintamme perustuu normaaliin arjen elämiseen, selkeät rajat omaavassa turvallisessa ja välittävässä ympäristössä. Sääntöjen kautta lapsi oppii myös löytämään rajoja, työskentelemään ja olemaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa, joka auttaa sosiaalisten taitojen kehittymisessä.

Arki pitää sisällään vuorokausi- ja viikkorytmin, jossa huomioidaan lapsen ikä, koulunkäynti ja harrastukset. Säännölliset ruokailut, puhtaus, riittävä yöuni ja liikunta takaavat lapselle/nuorelle terveet elämäntavat ja myönteisen kehityksen. Meillä opitaan arjen askareita yhdessä aikuisten ja muiden lasten/nuorten kanssa.

Harrastukset

Harrastuksilla tuetaan lapsen säännöllistä vuorokausirytmiä, terveitä elämäntapoja ja sosiaalisten suhteiden luomista. Kannustamme jokaista lasta henkilökohtaiseen harrastustoimintaan. Yhdessä harrastamme monipuolisesti tutustumalla erilaisiin harrastustoimintoihin.

Liikunta, retkeily luonnossa, elokuvissa käynti, kulttuuriin tutustuminen, askartelu ja ostosretket ovat oleellinen osa virkistystoimintaa. Retkeilyn ja erilaisten matkojen tarkoituksena on tarjota elämyksiä sekä avartaa lasten ja nuorten maailmankatsomusta.

Naantalin Merimaskussa, Kaita nimisessä saaressa meillä on kesämökki josta saamme nauttia lasten kanssa. Mökki on valmistunut keväällä 2014. Mökillä on tarkoitus viettää lasten kanssa lomaa, lasten perheiden kanssa perhepäiviä ja myös virkistäytyä erilaisin kokoonpanoin. Venematka mökille on lyhyt, n. 5 min ja mökki sijaitsee turvallisella ja suojaisalla tontilla.

Pienryhmäkoti Aura toimii Unicef lahjoittajana ja Plan kummina.

Pienryhmäkoti Aura tukee nuorisotoimintaa ja Lapin pelastushelikopteri Aslakin toimintaa 2013, 2014 ja 2015. Olemme tukeneet Jo-Jo teatterin toimintaa 2015.

Omaohjaaja

Jokaisella lapsella on kaksi omaohjaajaa, jotka vastaavat hänen hyvinvoinnistaan kokonaisvaltaisesti. Omaohjaajien ja lapsen välinen suhde on ammatillinen vuorovaikutussuhde lapsen ja aikuisen välillä, joka pyrkii tarjoamaan lapselle korjaavia kokemuksia suhteessa aikuiseen ihmiseen. Monesti tämä tapahtuu kodissa arkisten askareiden lomassa, mutta myös harrastusten sekä lapsen ja omaohjaajan kahden kesken viettämän ajan myötä.

Omaohjaaja -menetelmällä turvataan lapsen yksilöllinen, suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen kasvattaminen ja hoitaminen.

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Pienryhmäkoti Aura OY (Y-2312925-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Merja Haavisto
044 564 9337
merjahaavisto@gmail.com

Henkilörekisterin nimi

Pienryhmäkoti Aura OY asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Pienryhmäkoti Aura OY
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
merjahaavisto@gmail.com

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna